Regulativkontrol og opmåling af vandløb

Opmåling af vandløb

Vandløbets skikkelse og vandføringsevne ændre sig med tiden og som vandløbene i dag reguleres er der et tilbagevendende behov for kontrolopmåling. 

Målingerne kan omsættes til viden om hvorvidt vandløbets regulativmæssige skikkelse er opfyldt eller ej, afhængigt af hvilket regulativ et givent vandløb er underlagt. 

Spectrofly / Agrohydrologerne udfører uvildig vandløbsopmåling, og tilbyder regulativkontrol. 

For hvert vandløb kan du få udarbejdet en regulativrapport, der både beskriver de feltmæssige observationer gjort under opmålingen, foretager de nødvendige vandspejlsberegninger eller Q/H målinger og udarbejder oprensningstabeller, længde- og tværprofiler mv.

En del regulativer har faste terminer for opmåling og vedligeholdelse, men generelt anbefaler vi opmåling vinter og forår inden løvspring, da det giver de bedste forudsætninger for korrekte opmålinger pga. bedre GPS forbindelser og mindre brinkvegetation.

Ring og få et forpligtende tilbud på opmåling af et eller flere vandløb i din kommune.

Vandløbsopmåling med drone

I særlige tilfælde har vi opmålt vandløbssstrækninger med drone. Det kan gøres præcist i situationer med ingen eller meget lav vandstand og begrænset brinkvegetation. 

Herved opnås for de åbne strækninger, en fuld 3D model af vandløbet (som RGB farvet punktsky). I punktskyen kan vi udtrække tværprofiler direkte på kontoret med selvvalgt equidistance. Herudover giver modellen en masse visuel information omkring vandløbsstrækningen. Det kan f.eks. have værdi i projekter hvor strækninger genslynges eller på anden måde naturgenoprettes eller vedligeholdes. Herunder ses en model fra ca. 4 km strækning på Hunse Å.

Vil du vide mere om  mulighederne med droneopmåling er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af dit projekt.

Vandføringsmålinger

En række vandløb har krav til vandføringsevnen, og for sådanne vandløb kontrolleres vandføringsevnen med vandføringsmålinger. 

Vandføringsmålinger skal foretages i grødefrit tværsnit, og hvis der er tale om kontrolmålinger, angiver regulativet ofte terminer for hvornår kontrolmålingerne skal fortages (typisk løbende fra efterår til forår).

Spectrofly / Agrohydrologerne tilbyder uvildige målinger til kontrol eller vedligehold af Q/H. Målingerne udføres i henhold til DCE’s tekniske anvisninger. Afhængig af vandløbets størrelse anvendes forskellige typer af udstyr. 

Tidsserieanalyse

Statens hydrometriske måleprogram har bidraget til, at der over årene er opsamlet betydelige mængder af hydrometriske vandløbsdata. 

De hydrometriske data for vandløbene findes i kortere eller længere tidsserier, som kan analyseres statistisk med henblik på at afdække steds- eller tidslige variationer eller trends i vandløbsdata.

Spectrofly / Agrohydrologerne kan hjælpe dig med statistiske analyser af vandstand, vandføring eller nedbørsdata.

Online målestation

Vandstanden i vandløbene hænger nøje sammen med vandløbsvedligeholdelsen, herunder oprensning og grødeskæring. 

Dette har implicit væsentlig betydning for afvandingstilstanden på markerne, ligesom vandstanden har væsentlig betydning for bebyggelse i lavtliggende og sårbare områder. 

Kendskabet til vandstanden er mange steder kvalitativ, hvilket et online vandstandsmålersystem laver om på. 

Med et online målesystem system kan en eller flere vandstandsmålere installeres, ligesom systemet kan modtage data fra andre kilder – evt. online nedbørsmåler eller andre sensorer f.eks temperatur, ledningsevne, ilt mv. Data transmitteres løbende og gemmes i online database, som brugerne kan tilgå via en hjemmeside.

Hjemmeside med online adgang til målinger fra en eller flere sensorer:

  • Sikker opbevaring af den kote-satte vandstandstidsserie i online database
  • Visualisering af vandstandskoten i vandløbstværsnittet
  • Kort over målestationens geografiske placering
  • Mulighed for at gemme tids- og geotaggede situationsbilleder fra vandløbet online
  • Mulighed for måling af flere parametre f.eks. nedbør, temperatur, ledningsevne, ilt, mv.
  • Mulighed for overvågning, alarmering og styring
  • Download af data til Excel.

Kortlægning af oversvømmelse

Antallet af kraftige regnskyl er steget over de seneste årtier, og kan medføre lokale udfordringer med vandskader på såvel bebyggelse, vejanlæg og afgrøder.

Hvis uheldet er ude, er det væsentligt at kende det præcise omfang af oversvømmelsen. Eksempelvis vurderinger af afgrødetab. 

Har du brug for at kunne dokumentere omfanget af oversvømmelsen?

Vi tilbyder kortlægning af oversvømmelse, og den arealmæssige udbredelse kan let kortlægges med drone. 

Et målfest luftfoto genereres og kan importeres i forskellige kortprogrammer som ArcMap, QGIS, Næsgaard Mark eller Google Earth.

Kortlægning af oversvømmelser

Øvrige vandløbsydelser

Mange landbrugsbedrifter driver i dag store arealer med få menneskelige ressourcer, men hvor drænudløb og brønde regelmæssigt stadig skal tilses og vedligeholdes. 

Det kan have betydelig værdi for overblik og effektivitet, at drænudløb og brønde indmåles og registreres med GPS eller totalstation, og informationerne bagefter gøres tilgængelige på kort. Så disse dels huskes, og dels let kan findes frem på mobilen og ude i marken i forbindelse med løbende vedligehold og tilsyn.

Spectrofly / Agrohydrologerne tilbyder indmåling af drænudløb, dræn og brønde så data kan tilgås via diverse kortprogrammer, hjemmesider samt mobile enheder.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.