Vandløb

Opmåling af vandløb

Vandløbets skikkelse og vandføringsevne ændre sig med tiden og som vandløbene i dag reguleres er der et tilbagevendende behov for kontrolopmåling. Afhængigt af hvilket  regulativ et givent vandløb er underlagt kan målingerne omsættes til viden om hvorvidt vandløbets regulativmæssige skikkelse er opfyldt eller ej.

Agrohydrologerne udfører opmåling og regulativkontrol. For hvert vandløb udarbejdes en rapport der beskriver de feltmæssige observationer gjort under opmålingen og der udarbejdes oprensningstabeller, længde- og tværlængdeprofiler mv.

Ring og få et forpligtende tilbud på opmåling af et eller flere vandløb i din kommune.

Vandføringsmålinger

En række vandløb har krav til vandføringsevnen og for sådanne vandløb kontrolleres vandføringsevnen med vandføringsmålinger. Afhængig af vandløbets størrelse anvendes forskellige typer af udstyr. Vandføringsmålinger skal foretages i grødefrit tværsnit og er der tale om kontrolmålinger angiver regulativet ofte en periode indenfor hvilken kontrolmålingerne skal fortages, typisk løbende fra efterår til forår. Agrohydrologerne tilbyder regelmæssige målinger til vedligehold af Q/H kurver eller kontrolmålinger. Målingerne udføres i henhold til DCE’s tekniske anvisninger.

Tidsserieanalyse

Statens hydrometriske måleprogram har bidraget til at der over årene er opsamlet betydelige mængder af hydrometriske vandløbsdata. Data findes i kortere eller længere tidsserier, som kan analyseres statistisk mhp. på at afdække steds- eller tidslige variationer eller trends i data.

Agrohydrologerne tilbyder statistiske analyser af vandstand, vandføring eller nedbørsdata.

Online målestation

Vandstanden i vandløbene hænger nøje sammen med vandløbsvedligeholdelsen, herunder oprensning og grødeskæring og har implicit væsentlig betydning for afvandingstilstanden på markerne ligesom vandstanden har væsentlig betydning for bebyggelse i lavtliggende og sårbare områder. Kendskabet til vandstanden er mange steder kvalitativ, hvilket et online vandstandsmålersystem laver om på. Med et online målesystem system kan en eller flere vandstandsmålere installeres, ligesom der kan modtages data fra evt. online nedbørsmåler eller andre sensorer f.eks temperatur, ledningsevne, ilt mv. Data transmitteres løbende og gemmes i online database, som brugerne kan tilgå via en hjemmeside.

Hjemmeside med online adgang til målinger fra en eller flere sensorer

Sikker opbevaring af den kotesatte vandstandstidsserie i online database
Visualisering af vandstandskoten i vandløbstværsnittet
Kort over målestationens geografiske placering
Mulighed for at gemme tids- og geotaggede situationsbilleder fra vandløbet online
Mulighed for måling af flere parametre f.eks. nedbør, temperatur, ledningsevne, ilt, mv.
Mulighed for overvågning, alarmering og styring
Download af data til Excel.

Kortlægning af oversvømmelse

Antallet af kraftige regnskyl er steget over de seneste årtier og kan medføre lokale udfordringer med vandskader på såvel bebyggelse, vejanlæg og afgrøder.

Har du brug for at kunne dokumentere omfanget af oversvømmelsen?

Vi tilbyder kortlægning af oversvømmelse.

Når uheldet er ude, er det væsentligt at kende det præcise omfang af oversvømmelsen. For eksempel i vurderinger af afgrødetab. Den arealmæssige udbredelse kan let kortlægges med drone. Et målfest luftfoto genereres og kan importeres i forskellige kortprogrammer som ArcMap, QGIS, Næsgaard Mark eller Google Earth.

Kontakt os og få et tilbud.

Kortlægning af oversvømmelser

Øvrige vandløbsydelser

Mange landbrugsbedrifter driver i dag store jordtillingender, hvor drænudløb og brønde regelmæssigt skal tilses og vedligeholdes. Det kan således have betydelig værdi, at drænudløb og brønde indmåles og registreres med GPS eller totalstation og disse informationer gøres tilgængelig på kort så disse dels huskes og dels let kan findes i forbindelse med den løbende vedligeholdelse og tilsyn. Agrohydrologerne tilbyder indmåling af drænudløb, dræn og brønde således data kan tilgås via diverse kortprogrammer, hjemmesider eller via kortprogrammer på mobile enheder.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.