Landopmåling og kortlægning med droner

Droner kan bruges til meget

Dronernes styrke ligger i en forholdsvis hurtig og fleksibel indsamling af data. Sammenlignet med klassiske metoder tilvejebringes langt større datamængder, data er målfaste med høj nøjagtighed. Og vi rykker hurtigt ud, så du har data til rådighed kort tid efter.

Byggerier og infrastrukturprojekter

Har du ansvar for overvågning og dokumentation af en byggeri- eller infrastrukturprojekter? Så ved du måske ikke (endnu), at du kan få et hurtigt og effektivt overblik over et område med dronekortlægning?

Med en volumenberegning baseret på droneflyvning kan vi sammen 100% klarlægge og dokumentere, hvordan forholdende før, under og efter et projekt. Du er dermed  sikret både dokumentation og overblik over hvordan projektet skrider frem, men også eksempelvis hvordan en råvarelagerbeholdning ser ud. 

Det gør sig gældende ved f.eks. grusgrave, kridt- og kalkbrud, men kan også være jord- og affaldsdepoter, byggepladser eller infrastrukturprojekter.

Derudover er der mulighed for vurdering af terrænhældninger og skyggevirkning i forbindelse med planlægning af ny bebyggelse.

Med de indsamlede data fra vores droner, kan vi producere en 3D model med centimeterpræcision. Det giver et detaljeret og transparent datagrundlag at træffe mere kvalificerede beslutninger på.

Kontakt os og få et tilbud.

Byggeovervågning

Præcis og hurtig dokumentation af nye dræn og brønde

Når der idag drænes med drænplov, kan vi umiddelbart efter at ploven har forladt marken producere et ortofoto med et ubemandet fly / en drone. 

Metoden er effektiv og præcis, og ved blot en enkelt overflyvning får du som landmand og/ eller entreprenør et målfast luftfoto med centimenter præcision, der både dokumenterer drænledningers og brøndes placering, og derved er det ikke nødvendigt med en tidskrævende opmåling

Ortofotoet kan indlæses i Google Earth, QGIS og håndteres i gængse markkortprogrammer. Det kan også gøres tilgængeligt via en WMS-service.

Digitalt overblik og placering af dræn fra gamle drænkort

Drænanlæg er designet til at have en lang levetid. Derfor skal der passes godt på de gamle drænkort, som er et vigtig redskab i den løbende vedligeholdelse af dræn og brønde. 

Men de originale drænkort risikerer at blive ødelagt og væk ved brug i marken eller i værste fald gå til i brand. Derfor giver det god mening, at digitalisere de fysiske drænkort og derved sikre de originale kortoptegnelser. 

Digitaliserede drænkort kan herefter georefereres – dvs. at kortene tildeles koordinater som er i overensstemmelse med de fysiske objekters (drænenes) koordinater. 

Spectrofly/ Agrohydrologerne tilbyder digitalisering af fysiske kort (f.eks. drænkort eller skovkort) samt forskellige IT-løsninger af georefererede kort, der gør det muligt at anvende drænoptegnelserne i gængse kortprogrammer, programmer i skyen eller på mobile enheder.

Droneopmåling- og kortlægning

Marinekortlægning

Vi kan levere omfattende løsninger til kosteffektiv dataindsamling og analyse af de kystnære områder ved hjælp af bl.a. droner, machinelearning, mv. 

Med dronerne kan man nemmere kortlægge store arealer, som med traditionelle metoder ville være mere tidskrævende og i nogle tilfælde svært tilgængelige (eksempel små øer, eksponerede kyster mv.) 

Opmåling med droner kan i højere grad tilvejebringe en større rumlighed i kvantificeringen af de kystnære marine habitater og muliggør en mere præcis, kost-effektiv og hyppigere overvågning.

Terræn- og overflademodeller (3D)

En overflade model er en digital model af den fysiske overflade, som beskriver højden af vegetation, bygninger, anlæg mv. opmålt enten relativt eller i forhold til havniveau. 

3D modeller giver en sammenhængende beskrivelse af landskabet, hvilket giver en række anvendelsesmuligheder. 

Fra de droneindsamlede data kan produceres en RGB farvet punktsky (3D model) som er målfast, har en højdatatæthed og centimeter præcision.

3D modeller kan bruges til meget. Herunder at opmåle, dokumentere, illustrere og visualisere et givent område og muligør at mange opmålinger i et projektområde kan foretages på kontoret og dermed spare tid i felten.

 

Øvrige droneydelser

Dronernes styrke ligger i en hurtig, effektiv og fleksibel indsamling af data. 

Sammenlignet med klassiske metoder tilvejebringes langt større datamængder, data er målfaste med høj nøjagtighed.Dronerne kan derfor bruges til mange ting, og vi tager gerne imod nye opgaver. 

Så har du en idé til et projekt, hvor det vil være rart at se det hele lidt fra oven, spare tid og udnytte kortdata og droneteknologien, er vi klar til at sparre med dig om mulighederne og hjælpe med dét, som vi har på rygraden og kan til fingerspidserne 

– nemlig at flyve, opmåle og processere data, så du kan komme videre, eller hurtigt i mål med dit projekt. 

Og vi rykker hurtigt ud, så du har data til rådighed kort tid efter.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.