Forretningsbetingelser

 

1. AFTALEGRUNDLAG
Nærværende forretningsbetingelser gælder for den aftalte opgave med tilhørende rådgivning og serviceydelser, som SpectroFly ApS /Agrohydrologerne (herefter S/A) yder overfor kunden.

En given aftale træder i kraft efter skriftlig/ mail accept af tilbud eller fremsendt ordrebekræftelse, hvorefter S/A kan begynde arbejdets udførelse i henhold til opgavens beskrivelse og nærværende betingelser. Såfremt der er forskel på betingelserne nævnt i aftalegrundlag og nærværende betingelser, er det aftalegrundlaget som er gældende. I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne af dansk rets almindelige regler.

2. ÆNDRINGER
Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige aftalegrundlag skal ske skriftligt.
Den part, som udtrykker behov for en ændring eller præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at begge parter har accepteret fortsat udførelse af opgaven jf. dette.

3. OPSIGELSE
Hver af parterne kan opsige rådgivningsaftalen med 8 dages varsel.
I tilfælde af opsigelse er S/A berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført, herunder gælder også at kunden skal godtgøre eventuelle udgifter, som S/A før opsigelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.

4. BEMYNDIGELSE
S/A er frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse inden for rammerne af opgavens beskrivelse, eventuelle hensyn og tidsfrister.
S/A har bemyndigelse til at disponere på kundens vejne gældende i forhold, der vedrører og er nødvendige for opgavens udførelse. Er der flere projektansvarlige hos S/A, gælder dette hver af disse.

5. HONORAR
Hvis intet andet er udtrykkeligt aftalt beregnes honoraret efter gældende timetakster og gebyrer. 

Hvis der i forbindelse med løsning af opgaven/opgaverne opstår særlige forhold, som ikke kunne forudses ved indgåelse af aftalen om opgavens udførsel, kontakter S/A kunden. Arbejdet sættes i bero, indtil kunden har accepteret de nye forudsætninger samt en evt. ændring af S/A´s honorar. Hvis accept / enighed ikke kan opnås indenfor rimelig tid i respekt for projektets/ opgavens tidsplan henvises til pkt. 3 om opsigelsesvarsel og pkt. 5 om pris.


Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:

Såfremt tidsforbruget forbundet med gennemførelsen af opgaven undervejs i aftaleforløbet forudses at overstige det skønnede timeforbrug, underretter S/A kunden herom.
Underretning skal ske snarest muligt efter det tidspunkt, hvor S/A forudser, at overskridelsen bliver væsentlig. Kunden og S/A drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbruget kan accepteres, eller om S/A´s ydelse skal tilrettes.

Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven. Tilsvarende gælder for så vidt afholdelse af øvrige udgifter i et niveau, der undervejs forudses at overstige / afvige det skønnede væsentligt fra det forudsatte ved aftalens indgåelse.

Ved fastprisaftale gælder følgende:
Den aftalte faste pris omfatter alene de ydelser, S/A specifikt har påtaget sig at udføre, og som udtrykkeligt er anført i opgavebeskrivelse / tilbud.

6. BETALING
Faktura fremsendes elektronisk. Afregning sker som udgangspunkt løbende eller ved opgavens afslutning. Ved større eller længerevarende opgaver kan forekomme betaling i rater eller á conto fakturering. 

Betalingsbetingelserne er 10 dage netto fra fakturadato. Efter forfaldsdato forrentes S/A’s tilgodehavende med 0,7 % pr. påbegyndt måned. Herudover opkræves 100 kr. i rykkergebyr og 310 kr. i kompensationsgebyr.

7. FORTROLIGHED OG PERSONDATA
S/A påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer S/A til kendskab som led i opgaven, fortroligt. S/A er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.

Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen sker i henhold til dansk rets regler.

8. MATERIALE OG RETTIGHEDER
S/A påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som følge af opgaven. Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af S/A som led i rådgivningen. S/A har i øvrigt alle rettigheder over sine idéer, forslag og det udarbejdede materiale, herunder ophavsret.Opsiges rådgivningsaftalen, er kundens berettigelse til udlevering af midlertidigt materiale betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse. 

For udleveret midlertidigt materiale gælder under alle omstændigheder, at S/A´s navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at S/A ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet. Udlevering af midlertidigt materiale faktureres efter medgået tid.

9. ANSVAR
S/A er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. S/A er forsikret hos TRYG. 

Ansvaret for S/A kan dog under ingen omstændigheder overstige kontraktsummen pr. opgave og ansvaret begrænses til max at udgøre 4 x honoraret. Er S/A ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere eller lignende også er ansvarlige, kan S/A´s erstatningsansvar dog under ingen omstæn-digheder overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere /konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

S/A er ikke ansvarlig for:
• anvendte skabeloner i arbejdet og kontraktsindgåelse.
• hvorvidt kunden overholder eventuelle forskrifter, anbefalinger og lovgivning.
• Følgeskader, driftstab, avancetab, tab af data, eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

S/A hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lign. som S/A har henvist kunden til, ligesom S/A ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som S/A efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Kunden kan alene rejse krav mod S/A og ikke mod de enkelte medarbejdere. S/A kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end S/A.

S/A påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af S/A leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen.

Kunden forpligter sig til at godtgøre S/A´s forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som S/A måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod S/A som følge af kundens misligholdelse af aftalen.

10. LOVVALG OG VÆRNETING
Tvister er underlagt dansk ret ved Spectrofly ApS´s værneting. Parterne har pligt til at søge tvisten løst ved Mediation før Byretssag.

11. IKRAFTTRÆDELSE
Disse salgsbetingelser er trådt i kraft den 1. april 2023.

Download PDF version handelsbetingelserne for Spectrofly Aps

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.