Projektering og styr på dænsystemer

Projektering af dræneanlæg

Farbarhed er en forudsætning for rettidighed, som er afgørende for alle operationer, der foregår ude i marken, hvad end det drejer sig om ukrudt, svampe, skadedyr, gødskning eller høst. 

Der er kun et begrænset tidsrum at operere i, for at få de optimale forhold og den maksimale effekt. Og her er markens dræningstilstand en helt afgørende faktor for m du kan udnytte og gøre tidsvinduerne så lange som muligt.

På en veldrænet jord skal du bruge mindre tid og brændstof, færre hjælpestoffer og samlet set får planterne en længere vækstsæson, fordi jorden hurtigere afdræner og bliver farbar. 

Jordens stuktur er mindre udsat ved tidlig kørsel og jordens temperatur og luftskifte bliver hurtigere optimal for plantevæksten.

Projektering af drænanlæg
Dræning03

Sådan hjælper vi!​

Med baggrund i en besigtigelse af arealerne og en drøftelse af dine ønsker til drænprojeket foretager vi en forundersøgelse af udløbspunkter og det samlede areals topografi. 

I sammenhæng med undersøgelse af jordens tekstur og variabilitet, opland, afgrøder, ledninger, kabler mv kan vi lave en samlet drænplan, der passer præcis til de forhold, der gør sig gældende på netop din jord.

Vi undersøger hvor vandet kommer fra, og hvordan det bedst muligt kommer væk, hvilken dybde drænene skal ligge i og hvilke materialer og dimensioner der skal bruges.

Du har os til rådighed gennem hele forløbet og vi håndterer den nødvendige myndighedskontakt.

Farbare marker og ensartede afgrøder

“Det har gjort en stor forskel for mit landbrug, at få drænet jorden. Markerne er mere farbare, jeg får flere ens afgrøder, jeg får højere afkast og jeg har ikke problemer med at våde huller, som man skal køre uden om.

Tag fat i Robert fra Agrohydrologerne, så får du virkelig professionel rådgivning om dræning.”

Torben Bay Jørgensen

Landmand, Kildevældsgården – Karlslunde

Julie Schou-Nielsen - Kortlægning af nye dræn

Kortlægning af nye dræn

Når der idag drænes med drænplov kan der umiddelbart efter at ploven har forladt marken produceres et ortofoto med et ubemandet fly. Metoden er effektiv og præcis og ved blot en enkelt overflyvning får landmanden et målfast luftfoto med centimenter præcision der indeholder både drænledningernes og brøndes placering og derved er det ikke nødvendigt med en efterfølgende tidskrævende opmåling. Ortofotoet kan indlæses i Google Earth, QGIS eller håndteres i gængse markkortprogrammer ligesom ortofotoet kan gøres tilgængeligt via en WMS-service.

Digitalisering af gamle drænkort

Drænanlæg er designet til at have en lang levetid og derfor skal der passes godt på de gamle drænkort. De er et vigtig redskab i den løbende vedligeholdelse af dræn og brønde. De originale drænkort kan både blive ødelagt og væk ved brug i marken eller i værste fald gå til i brand. Der er derfor god mening i, at digitaliserer de fysiske drænkort og derved sikre de originale kort. Digitaliserede kort kan herefter georefereres dvs. at kortene tildeles koordinater som er i overensstemmelse med de fysiske objekters koordinater.

Vi tilbyder digitalisering af fysiske kort (f.eks. drænkort eller skovkort) samt forskellige IT-løsninger af georefererede kort der muliggøre anvendelse i gængse kortprogrammer, programmer i skyen eller på mobile enheder.

Digitalisering af drænkort

Vejanlæg og kabelarbejder

I forbindelse med anlæg af infrastruktur f.eks. veje eller kabelprojekter er der ofte behov for at krydse landmandens marker. Disse anlægsarbejder betyder at drænsystemer bliver ødelagt og skal reetableres, der kan afhængigt af tidspunktet på året og vejrliget imødeses risiko for strukturskade og afgrødetab, ligesom anlægsarbejdet i perioder kan give en mindre effektiv drift af arealerne.

I forbindelse med anlægsarbejder tilbyder vi rådgivning, opmåling, dokumentation og tilsyn med anlægsarbejder.

Skal der lægges kabler på din grund?

“I forbindelse med nedlægning af offentlige højspændingsledninger på min grund, har jeg fået rådgivning af Agrohydrologerne. Robert har spillet en vigtig rolle for det gode resultat, da han er hydrolog og kender til dræn og vandets bevægelse og har kendskab til, hvilken række af skader et stort anlægsarbejde kan medføre.”

Søren Nymann – Ejer af Gjeddesdal Gods

Drænvandsmålinger

Udledningskontrol og mulighed for dyrkningsoptimering baseret på vandkvalitetsmålinger i dræn og vandløb. Vi tilbyder uafhængig prøvetagning fra vandløb, søer og drænvand. Prøveudtagningsaftaler indeholder som minimum prøveudtagning og forsendelse af prøver med aftalt frekvens. Prøver analyseres på akkrediteret laboratorium. I aftaler om prøveudtagning kan også indgå: 

  • Geografisk registrering af målepunkter, dræn og recipienter 
  • Oplandsbestemmelse til målepunkter
  • Måling eller estimering af drænvandsafstrømning
  • Indsamling af støttedata til fortolkning af måledata f.eks. nedbør, plantedække, jordtype mv.
  • Systematisk datahåndtering og opbevaring over tid
  • Online visualisering på kort af målepunkter, måledata og støttedata
  • Analyse og fortolkning af måledata

Øvrige dræn-ydelser

Mange landbrugsbedrifter driver i dag store jordtillingender, hvor drænudløb og brønde regelmæssigt skal tilses og vedligeholdes. Det kan således have betydelig værdi, at drænudløb og brønde indmåles og registreres med GPS eller totalstation og disse informationer gøres tilgængelig på kort så de huskes og let kan findes i forbindelse med den løbende vedligeholdelse og tilsyn.

Vi tilbyder indmåling af drænudløb, dræn og brønde således at data kan tilgås via diverse kortprogrammer, hjemmesider eller via kortprogrammer på mobile enheder.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.