Minivådområder

Et nyt målrettet drænvirkemiddel

Minivådområder er med Fødevare- og landbrugspakken blevet et nyt målrettet drænvirkemiddel. Formålet er at reducere mængden af udledt kvælstof og fosfor til vandmiljøet yderligere.

For landmanden er der mange gode argumenter for at anlægge et minivådområde.

 • Der er 100% tilskud til anlægsomkostninger af minivådområder.. 
 • Der kan søges om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse af minivådområdet i 10 år (maks. 47000 kr/ha mini-vådområde) jf. de minimis-regler
 • Oplandskonsulentens rådgivning er gratis.
 • Minivådområder kan lokalt reducere næringsstofudledningen fra drænede landbrugsarealer og herved kollektivt bidrage til at reducerer behovet for flere tiltag
 • Det kan være med til at sikre god afvanding på flade arealer, idet der kan gives tilskud til at pumpe drænvandet fra oplandet op i et minivådområde.
 • Det giver mulighed for, at øge ejendommens herlighedsværdi og få etableret en lokalitet som giver mere natur, øget biodiversitet og bedre levesteder for vildt.

Hvad er et minivådområde?​

Et minivådområde er et kollektivt drænvirkemiddel, der renser drænvandet for kvælstof og fosfor, inden det ledes videre ud i vandmiljøet. Drænvandet føres igennem et bassin med forskellige vanddybder, som udgør en form for et naturligt renseanlæg. I minivådområdet fjernes næringsstofferne ved hjælp af et kredsløb af processer herunder planteoptag, mineralisering og denitrifikation for kvælstofs vedkommende og for fosfor fjernes primært det partikulært bundne fosfor v.h.a. sedimentationsprocesser. Der er en række bestemmende faktorer for effektiviteten i anlæggene. Et par væsentlige er temperaturforholdene og vandets opholdstid i anlægget. I åbne anlæg viser danske undersøgelser at 20-40% fjernelse af kvælstof og omtrent 50 % af fosfor.

Kvælstoffet fjernes primært ved en bakteriel denitrifikationsprocess dvs. nitrat reduceres og omdannes til frit kvælstof (N2) som ca. 78% af atmosfæren består af. Den fosfor som fjernes foregår primært ved sedimentation i minivådområdets sedimentationsbasin, idet betydelig del af fosforen ofte er partikulært bundet

Vi står klar til at hjælpe dig

Vi kan som oplandskonsulenter hjælpe dig med at vurdere, hvor der med fordel kan etableres minivådområde hos dig. Samtænke minivådområdet ift. eksisterende eller nyt drænanlæg og evt. dimensionere en pumpestation, hvis det er relevant.

Vi hjælper samtidigt med at søge tilskud, sørge for alt det lovgivningsmæssige og følge projektet til dørs. Samt at tilvejebringe den nødvendige dokumentation.

Rådgivningen er gratis.

Alle dine udgifter dækkes af statstilskud

Det offentlige tilskud kan udgøre 100 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til etablering af minivådområdet.

Oplandskonsulenten kan hjælpe dig med ansøgningen.

Etableringen af et minivådområde kræver planlægning. Er du interesseret i et minivådområde, er det en god ide at komme i gang med planlægningen allerede nu.

Krav for at være tilskudsberettiget

 • Drænet opland der mindst udgør mindst 20 ha.
 • Plads til at mini-vådområdets udgør mindst 1% af drænoplandets areal
 • Oplandet er udpeget som ”egnet” i Landbrugsstyrelsens udpegningsgrundlag
 • Mindst 80% af drænoplandet skal være drænet og i landbrugsmæssig omdrift i EU- fællesskemaet
 • To tilbud indhentet på anlægsopgaven
 • Mini-vådområdet skal være placeret i et delopland med indsatsbehov.
 • Mini-vådområdet skal opretholdes i drift i 10 år, herefter land

Minivådområde giver skøn natur​

“Med et minivådområde får jeg en skøn natur med mere fugleliv, flere harer og ænder, som jeg kan vise mine børn. Og så er det et plus, at vi fjerner kvælstof fra vandløb og åer og dermed er med til at gøre noget godt for hele samfundet.”

Rasmus Andreassen

7. generations landmand – Alslev

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.