Udtagningskonsulent – få tilskud og rådgivning

Et målrettet drænvirkemiddel

Minivådområder blev med Fødevare- og landbrugspakken et målrettet drænvirkemiddel. Formålet er at reducere mængden af udledt kvælstof og fosfor til vandmiljøet. 

For landmanden er der mange gode argumenter for at anlægge et minivådområde.

 • Der er tilskud til anlægsomkostninger af minivådområder. 
 • Der kan søges om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse af minivådområdet i 10 år (maks. 47000 kr/ha mini-vådområde) jf. de minimis-regler
 • Oplandskonsulentens rådgivning er gratis.
 • Minivådområder kan lokalt reducere næringsstofudledningen fra drænede landbrugsarealer og herved kollektivt bidrage til at reducerer behovet for andre virkemidler i oplandet.
 • Det kan være med til at sikre god afvanding på flade arealer, idet der kan gives tilskud til at pumpe og herved opnå tidsvarende drændybder (glæder for projekter med drænoplande større end 50 ha)
 • Det kan producere overskudsjord som kan bruges til at terrænregulere lavninger.
 • Det giver mulighed for, at øge ejendommens herlighedsværdi og få etableret en lokalitet som giver mere natur, øget biodiversitet og bedre levesteder for vildt.

Hvad er et minivådområde?​

Et minivådområde er et kollektivt drænvirkemiddel, der renser drænvandet for kvælstof og fosfor, inden det ledes videre ud i vandmiljøet. Drænvandet føres igennem et bassin med forskellige vanddybder, som udgør en form for et naturligt renseanlæg. I minivådområdet fjernes næringsstofferne ved hjælp af et kredsløb af processer herunder planteoptag, mineralisering og denitrifikation for kvælstofs vedkommende og for fosfor fjernes primært det partikulært bundne fosfor v.h.a. sedimentationsprocesser. Der er en række bestemmende faktorer for effektiviteten i anlæggene. Et par væsentlige er temperaturforholdene og vandets opholdstid i anlægget. I åbne anlæg viser danske undersøgelser at 20-40% fjernelse af kvælstof og omtrent 50 % af fosfor.

Kvælstoffet fjernes primært ved en bakteriel denitrifikationsprocess dvs. nitrat reduceres og omdannes til frit kvælstof (N2) som ca. 78% af atmosfæren består af. Den fosfor som fjernes foregår primært ved sedimentation i minivådområdets sedimentationsbasin, idet en betydelig del af fosforen ofte er partikulært bundet.

Vi står klar til at hjælpe dig

Oplandsrådgivning
Vi kan som oplandskonsulenter hjælpe dig med at vurdere, hvor der med fordel kan etableres minivådområde hos dig. Samtænke minivådområdet ift. eksisterende eller nyt drænanlæg, evt. dimensionere en pumpestation, og hvis det er relevant at overveje muligheder for at udnytte overskudsjord til f.eks. at terrænregulerer lavninger gør vi også det.

Som oplandskonsulent hjælper vi med at hjemsøge tilskud og myndighedstilladelser og til sidst i projektet udbetaingsanmoding. Disse ydelser er gratis for lodsejer.

Byggerådgivning
Når alle tilladelser er indhentet overleveres projektet til dig som lodsejer og hermed starter byggefasen.I byggefase kan du trække på Agrohydrologerne’s byggerådgivning. Vi hjælper med indhentning af tilbud ved entreprenør(er), assisterer lodsejer og  entreprenør, rådgiver om minivådområdereglerne, dræning i forhold anlægget, tekniske løsninger, fortager afsætning og opmålinger, laver planer for overskudsjord, udarbejder 3D gravefiler til gravmaskiner mv. Alt i alt hjælper vi dig som lodsejer trygt igennem byggefasen og tilvejebringer den nødvendige dokumentation. Hvad der indgår i byggerådgivningen aftales individuelt og er en ydelse, som betales ud af dit tilskud.

Statstilskud og EU midler støtter etableringen af minivådområder

Landbrugsstyrelsen udbetaler et tilskud på baggrund af standardomkostninger baseret på minivådområdets størrelse, svarende til 1% af drænoplandet for åbne minivådområder og 0,2% for minivådområder med filtermatrice.

Oplandskonsulenten kan hjælpe dig med ansøgningen og vi giver gerne et overslag på det tilskudsbeløb du kan forvente.

Etableringen af et minivådområde kræver planlægning. Er du interesseret i et minivådområde, er det en god ide at komme i gang med planlægningen allerede nu.

Krav for at være tilskudsberettiget

 • Drænet opland der mindst udgør mindst 20 ha.
 • Plads til at minivådområdet udgør mindst 1% af drænoplandets areal
 • Oplandet er udpeget som ”egnet” i Landbrugsstyrelsens udpegningsgrundlag
 • Mindst 80% af drænoplandet skal være drænet og i landbrugsmæssig omdrift i EU- fællesskemaet
 • Minivådområdet skal være placeret i et kystopland med indsatsbehov.
 • Minivådområdet skal opretholdes i drift i 10 år

Minivådområde giver skøn natur​

“Med et minivådområde får jeg en skøn natur med mere fugleliv, flere harer og ænder, som jeg kan vise mine børn. Og så er det et plus, at vi fjerner kvælstof fra vandløb og åer og dermed er med til at gøre noget godt for hele samfundet.”

Rasmus Andreassen

7. generations landmand – Alslev

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.