Klima-Lavbund

Kort om ordningen

Klima-Lavbund er en tilskudsordning der understøtter udtagning af kulstofrige lavbundsjorde, med henblik på at bidrage til at reducerer landbrugets drivhusgasudledning og samtidig bidrage til en forbedret natur og vandmiljø.

Ordningen administreres af Miljøstyrelsen og kan søges af kommuner, private lodsejere og fonde.

I 2022 er via Klima-Lavbund afsat 139 mio kroner til at omdanne kulstofrige jorde til mere klimavenlig natur og udgør et vigtig virkemiddel i at opnå målsætningen om at nedbringe udledningen af kuldioxid med 70 procent gennem udtagning af 100.000 ha lavbundsjord. I ansøgningsrunden 2021 modtog Miljøstyrelsen 33 ansøgninger, nok til at udtage ca. 2340 hektar. Der blev givet tilsagn for i alt cirka 300 mio. kroner.

Kulstofjord

Hvad gøres praktisk i udtagning?

Udtagning af de kulstofrige jorde (>6%) skal indbefatte en varig vandstandshævning på arealet, så tørven og dermed jordens kulstof ikke længere nedbrydes.

Dette gøres ofte ved at dræn afskæres og/eller grøfter fyldes. Herved tilstræbes at genskabe mere naturlige vandstandsforhold på arealerne, med et højere beliggende periodisk svingende grundvandspejl alt afhængig af årstid.

Den præcise metode hvorved en vandstandshævning foretages variere fra projekt til projekt.

Krav til Klima-Lavbundsprojekter er:

  • Minimum 10 ha sammenhængende areal
  • 6% kulstof i jorden på 60% af arealet.

Hvad kan der opnås tilskud til? og er mit areal tilskudsberettiget?

Der ydes tilskud til undersøgelser, konsulentydelser, anlægsarbejder, projektledelse og engangskompensation til lodsejere. Du kan læse mere om de tilskudsberettiget udgifter i den gældende bekendtgørelse og i vejledningen.

Den tidligere drift af arealerne bestemmer størrelsen på engangskompensationen til lodsejer.

  • Omdriftsarealer:    82.500,-
  • Permanent græs:  35.500,-
  • Natur:                      4.500,-
På hjemmesiden klimalavbund.dk kan man hurtigt finde ud af om et arealet er egnet til udtagning. Kortet viser, om arealet lever op til kravene om kulstof i jorden, nærhed til natur og potentiale for kvælstofreduktion m.v.
 

I tvivl? Spørg oplandskonsulenten

Oplandskonsulenterne rådgiver både lodsejere og kommuner med at ansøge, forundersøge og gennemføre Klima-Lavbundsprojekter.

Vi deltager altid gerne i et uforpligtende møde mhp. at sondere og afklare mulighederne for et projekt.

 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.